PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ sáu, Tháng 9 04, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Tán Tụng Theo Nghi Thức Huế

Tán Tụng Theo Nghi Thức Huế

Download Name Play Size Length
download ADiDaPhat(tan)

1.5 MB 1:41 min
download DiThuChonNgonThanTrieuThinh(thinh)

5.2 MB 5:39 min
download DuongChi(tanroitrongken)

2.6 MB 2:48 min
download GioiHuong(tanroi)

3.8 MB 4:07 min
download HieuTuHienTon(tan)

2.2 MB 2:23 min
download HoNguCanh

4.2 MB 4:34 min
download HoNhatCanh

5.6 MB 4:06 min
download HuongTaiNhiet(tanroitrongken)

6.8 MB 7:25 min
download LamChungTayPhuongCanh(tanroitrongken)

1.8 MB 1:58 min
download LienTri(tanxap)

2 MB 2:11 min
download LuHuong(tanxap)

1.9 MB 2:06 min
download NguyenSanhTayPhuong(ke)

1.7 MB 1:50 min
download NiemPhatNiemNiemKhongRoi(ke)

1.2 MB 1:19 min
download NiemPhatPhapChon

15.7 MB 68:40 min
download PhapNgon

1.1 MB 1:12 min
download PhatDienDoNhuTinhManNguyet(roitrongken)

5.6 MB 6:09 min
download PhatDienDoNhuTinhManNguyet(tanroi)

6.2 MB 6:49 min
download QuanAmBoTatDieuNanThu(tanxap)

1.6 MB 1:42 min
download QuangLuuXuXuUMinhThat(roitrongken)

5.1 MB 5:37 min
download SoHienTrieuChau(tanroitrongken)

1.3 MB 1:22 min
download TamNhienNguPhan(tanxap)

2 MB 2:14 min
download TamNhienNguPhan

0.6 MB 2:38 min
download TanDuongChi

1.3 MB 5:31 min
download TanHoiHuong

0.3 MB 1:09 min
download TanTriHue

0.7 MB 3:01 min
download TanTuQuyY

0.6 MB 2:45 min
download ToaBoDeToa(tanroi)

6.1 MB 6:37 min
download TriTueHoangThamDaiBienTai(tanxap)

3.3 MB 3:38 min
download TuQuyY (tan)

2.2 MB 2:22 min